SUOMEN MAASEUTUMATKAILUYRITTÄJÄT ry:n SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry, Företagare för Finlands landsbygds turism rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia maaseutumatkailupalveluita tuottavien yrittäjien yhdyssiteenä, valvoa jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja yleisiä taloudellisia etuja sekä edistää ja kehittää maaseutumatkailua. Tätä varten yhdistys on yhteistoiminnassa alan muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoaa maaseutumatkailupalveluita tuottavat yksityiset henkilöt ja yhteisöt jäsenikseen, tekee aloitteita ja esityksiä alan toimintaedellytysten kehittämisestä ja muista alaan liittyvistä keskeisistä kysymyksistä sekä antaa selvityksiä ja lausuntoja maaseutumatkailua lähellä oleville yhteisöille ja viranomaisille. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, retkiä ja tutustumismatkoja, edistää tuotekehitystä sekä jäsenten välistä yhteistyötä. Yhdistys myös luo ja kehittää jäsenistönsä keskuudessa myönteistä palveluasennetta ja ammattitaitoa matkailukohteiden ja tarjottavien palveluiden hyvän tason varmistamiseksi. Tavoitteena on myös edistää paikalliskulttuurin omaleimaisuuden vahvistamista sekä luonnon tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä kestävän kehityksen periaatteisiin perustuen. Yhdistys toimii yhteistyössä elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun tavoitteleminen. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hallitus voi hyväksyä yksityisen maaseutumatkailupalveluja tuottavan vähintään 15-vuotiaan henkilön, maaseutumatkailupalveluja tuottavan oikeuskelpoisen yhteisön tai maaseutumatkailuyrittäjien muodostaman oikeuskelpoisen yhteisön. Hallitus voi hyväksyä seniorijäseneksi henkilön, joka on aikaisemmin toiminut maaseutumatkailuyrittäjänä. Lisäksi hallitus voi hyväksyä kannattajajäseniksi henkilön, joka ei itse harjoita maaseutumatkailuyrittämistä, mutta joka alan yhteisön palveluksessa olevana tai muutoin haluaa edistää yhdistyksen toimintaa tai sellaisen oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön, joka haluaa edistää tai tukea yhdistyksen toimintaa. Hallitus voi myös kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, jonka voidaan pitkäaikaisella toiminnalla yhdistyksessä tai sen hyväksi katsoa edistäneen maaseutumatkailuyrittäjien etua.

4 § Jäsenen velvollisuudet

Jäsenen velvollisuutena on noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, osoittaa vastuuntuntoa toisia jäseniä kohtaan, edistää omalla toiminnallaan maaseutumatkailutoimintaa ja sen arvostamista sekä toimia kykynsä mukaan jäsenten yhteisten etujen mukaisesti.

5 § Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka toimii vastoin sääntöjä ja tehtyjä päätöksiä, tai jättää suorittamatta jäsenmaksut ja muut velvoitteet tai muuten toimii yhdistyksen periaatteita vastaan. Jäsen voi erota yhdistyksestä hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai yhdistyksen kokouspöytäkirjaan antamansa ilmoituksen perusteella. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi sen kalenterivuoden lopussa, jonka aikana eroamisilmoitus on tehty.

6 § Jäsenmaksut

Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää vuosikokous. Yhdistyksen jäsenmaksut suoritetaan hallituksen määräämällä tavalla ja määräämänä aikana. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7 § Päätösvalta

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Kullakin yhdistyksen läsnäolevalla varsinaisella ja seniorijäsenellä sekä kunniajäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Muun kuin yhteisöjäsenen äänioikeutta ei voi käyttää asiamies tai edustaja, ellei tämä asu samassa taloudessa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Vaaleissa on äänestys vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle kirjallisella kutsulla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kutsun lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan luettuina.

8 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat: käsitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle, hyväksytään toimintasuunnitelma, vahvistetaan hallituksen ja toimikuntien jäsenten sekä tilintarkistajien palkkiot, vahvistetaan talousarvio ja jäsenmaksujen suuruus, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten tilalle, valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa sekä käsitellään muut hallituksen esittämät asiat. Yhdistyksen jäsenen on halutessaan jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Asiaa käsiteltäessä on otettava huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.

9 § Ylimääräinen kokous

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta määrätyn asian käsittelemiseksi.

10 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon vuosikokous valitsee jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen toimiaika alkaa vuosikokouksesta. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenistä eroaa vuosittain puolet, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorottain. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa. Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen päätösten mukaisesti, kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, pitää yhteyttä alan muihin järjestöihin, seurata matkailun kehitystä, olla yhteydessä eri viranomaisiin, tehdä aloitteita ja edustaa yhdistystä, hoitaa yhdistyksen omaisuutta, vastata tileistä, pitää jäsenrekisteriä ja huolehtia jäsenmaksujen perinnästä, antaa toimintakertomus sääntöjen mukaan sekä antaa tarvittavat lausunnot, ottaa ja erottaa yhdistyksen sihteeri ja muut mahdolliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkkionsa, työskennellä kaikin tavoin yhdistyksen jäsenkunnan etujen ja maaseutumatkailun hyväksi. Hallitukseen voi yhtäjaksoisesti kuulua vain kaksi kautta. Hallitus voi asettaa toimikuntia tai jaostoja ja määrätä niiden tehtävistä.

11 § Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntonsa kera hallitukselle viidentoista (15) päivän kuluessa siitä, kun ne on heille jätetty.

12 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä sihteerin tai muun toimihenkilön kirjoittamaan yksin yhdistyksen nimen.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta ei ole pätevä, ellei sitä ole tehty kahdessa perättäisessä, vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa, joista toisen tulee olla varsinainen kokous. Muutos- tai purkamisehdotus hyväksytään, jos sen puolesta on annettu kummassakin kokouksessa vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys puretaan, on sen jäljellä olevat varat käytettävä yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla maaseutumatkailun kehittämiseksi.

14 § Yhdistyslain määräykset

Muilta osin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.